Produkt dnia
Promocje
Strój kąpielowy BIAŁO-CZARNE PASKI marynarski M 38
Strój kąpielowy BIAŁO-CZARNE PASKI marynarski M 38
57,99 zł 29,99 zł
szt.
BIKINI z wysokim stanem r. S
BIKINI z wysokim stanem r. S
49,99 zł 29,99 zł
szt.
BIKINI z wysokim stanem r. M
BIKINI z wysokim stanem r. M
49,99 zł 29,99 zł
Bikini w kwiaty Z WYSOKIM STANEM rozm. M
Bikini w kwiaty Z WYSOKIM STANEM rozm. M
43,99 zł 39,99 zł
szt.
Jednoczęściowy strój kąpielowy - KORONKA r. M
Jednoczęściowy strój kąpielowy - KORONKA r. M
59,99 zł 29,99 zł
szt.
Jednoczęściowy strój kąpielowy - KORONKA r. L
Jednoczęściowy strój kąpielowy - KORONKA r. L
59,99 zł 29,99 zł
szt.
KOSTIUM KĄPIELOWY jednoczęściowy z falbanka M (38)
KOSTIUM KĄPIELOWY jednoczęściowy z falbanka M (38)
69,99 zł 39,99 zł
szt.
KOSTIUM KĄPIELOWY jednoczęściowy z falbanka L (40)
KOSTIUM KĄPIELOWY jednoczęściowy z falbanka L (40)
69,99 zł 39,99 zł
szt.
MONOKINI nacięcia (czarne)
MONOKINI nacięcia (czarne)
79,99 zł 29,99 zł
Jednoczęściowy strój kąpielowy - WIĄZANY rozm. S
Jednoczęściowy strój kąpielowy - WIĄZANY rozm. S
69,99 zł 29,99 zł
szt.
Jednoczęściowy strój kąpielowy - WIĄZANY rozm. M
Jednoczęściowy strój kąpielowy - WIĄZANY rozm. M
69,99 zł 29,99 zł
szt.
SEKSOWNY strój siateczkowy (czarny)
SEKSOWNY strój siateczkowy (czarny)
44,99 zł 29,99 zł
Regulaminy

REGULAMIN KONKURSU

"Wybierz i Wygraj"

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZACJA KONKURSU

 

1.Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Wybierz i wygraj"

2.Organizatorem Konkursu jest Paweł Ciepliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IP-PRO PAWEŁ CIEPLIŃSKI wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:ul. Gallusa 12/8, 40-594 Katowice, NIP 5492184013, REGON 121559920, adres poczty elektronicznej: [email protected](dalej „Organizator konkursu”).

3. "Uczestnik” jest to osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Konkurs ten nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201,poz. 1540 ze zm.).

5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Facebook. Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, związany ani też popierany przez serwis Facebook. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku 
z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Konkurs trwa od dnia 30.05.2018 r. od godziny 14:00 do dnia 14.06.2018 r. do godziny 20:00. Wyniki zostaną opublikowane 15.06.2017 r. o godzinie 14.00. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1.Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego, prawdziwego konta w serwisie Facebook.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, 
do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby delegowane przez Organizatora.

 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

1.Celem Konkursu jest promocja marki Luvu.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na serwisie Facebook.

3. Konkurs polega na:

-Wklejeniu odnośnika do rzeczy, którą Uczestnik chce wygrać

-Krótkim uzasadnieniu, dlaczego to właśnie tę rzecz chce wygrać

4. Konkurs trwa od dnia 30.05.2018 r. od godziny 14:00 do dnia 14.06.2018 r. do godziny 20:00.

5. Ze wszystkich odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze najbardziej ciekawą odpowiedź.

6.Wyniki konkursu ogłaszane będą w 15.06.2018 r. o godzinie 14.00 na stronie www.facebook.com/Luvu.

7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

 

NAGRODY

 

1.W Konkursie może wygrać 1 osoba.

2. Wartość nagrody nie przekracza kwoty 200,00 zł brutto ustalonej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.

3. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do w wysłania prywatnej wiadomości na portalu Facebook do dnia 22.06.2018 r do godziny 23:59. Dalszy kontakt ze zwycięzcą Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości na portalu Facebook.

5.Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

6. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma Luvu dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.

7.Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.

8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

• odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,

• w terminie 7 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;

• zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

9. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. 
W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1 powyżej.

10. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczenia nagród.

 

DANE OSOBOWE

 

1.Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.

W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;

• marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adres [email protected]

2.Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko,dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nie przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2.Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec 
w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, 
w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl